Værdigrundlag

Vi mener, at alle mennesker er ligeværdige individer, og vi ønsker at møde alle mennesker ligeværdigt.
Dette selvom vore positioner er forskellige, og vi ikke er ligestillede.

I vores arbejde vil vi møde barnet/den unge ligeværdigt og med en anerkendende holdning.
Vi vil respektere de unges forskelligheder.

Vi ved, at de unge kun udvikler sig i en positiv retning, når de mødes med tillid, troværdighed og anerkendelse.
Vi arbejder ud fra en holdning om, at de unge skal lære at tage ansvaret for eget liv og dermed for egen læring.
Vi skal forebygge isolation, udstødning og anden negativ udvikling i form af misbrug og selvskadende adfærd.
Dette skal være et opprioriteret mål på Atriumhus.

Hvis de unge ikke udvikler en passende grad af ansvarsfølelse og får opbygget et socialt netværk, vil der forekomme social udstødning, og de vil kunne udvikle en asocial indstilling til samfundet.

Det er vigtigt for os at have en høj grad af faglighed, som vi fortsat ønsker at udvikle.

Værdigrundlagets forhold til praksis

At vi ønsker at møde de unge ligeværdigt, betyder at vi ønsker at lytte til de unge, behandle dem med respekt og at vi vil forsøge at forstå deres behov.
Derfor mener vi også at det er vigtigt at have en åben og vedvarende ligeværdig dialog med de unge. En dialog hvor personalet også skal turde vise sig som mennesker,
og f.eks. være åbne omkring at have lavet en fejl, anerkende denne og sige undskyld.

For at øge ligeværdet, ønsker vi at de unge har medindflydelse på og bliver hørt i forhold til de dagligdags regler og rammer der er på Atriumhus.
De unge har derfor mulighed for at få medindflydelse gennem ungemøder.
Her kan de unge bringe emner på banen de ønsker bliver diskuteret, og som de evt. ønsker skal gives videre til personalemødet.

Vi ønsker at fremme den unges ansvarsfølelse for sit eget liv og læring

Derfor skal vi i praksis være opmærksomme på ikke at komme til at fratage den unge ansvaret for sit eget liv.
Den unge skal derfor – alt efter dennes ressourcer – selv udføre de pligter og opgaver der knytter sig til hverdagen både for den unge selv og i forhold til opholdsstedet.

Personalets opgave er at motivere og støtte, men det er så vidt muligt den unge selv der f.eks. skal:

Ringe til jobcenteret/kommunen, læge eller andre, vaske tøj, ordne værelse, være med til at lave mad, dække bord, rydde op m.m..
Den unge skal ligeledes ikke køres rundt til aktiviteter, men skal tage offentlig transport, medmindre den unges ressourcer eller psykiske helbred umuliggør dette.
Det er personalets ansvar at gøre den unge bevidst om hvorfor denne selv skal gøre tingene.
Vi skal dermed også skabe refleksion hos den unge om konsekvenserne af deres handlinger.

At vi ønsker at forebygge isolation og udstødning nødvendiggør at vi forsøger at etablere de unge i almindelige hverdagssammenhænge.
Vi skal støtte og motivere de unge til at have aktiviteter der også foregår uden for Atriumhus, som f.eks. arbejde, praktik, skole, køreskole, ungdomsskole, STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse samt i øvrigt idræt i lokale foreninger, gåture i skoven, ture ud af huset og ferier m.m..

Vi skal være opmærksomme på at vi er kulturformidlere ift. samfundet. Vi skal snakke med de unge om samfundet.
Vi skal bestræbe os på at se TV Avisen med de unge. Især op til valg skal vi forsøge at skabe en debat blandt de unge for at få dem til at reflektere over hvordan de vil bruge deres stemmeret.

Processen hvori værdierne er blevet grundlagt

Værdigrundlaget er blevet til ud fra Atriumhus ledelses oprindelige værdigrundlag.
Dette er blevet diskuteret i personalegruppen, og er følgende blevet justeret.
Efterfølgende er værdigrundlagets sammenhæng med praksis blevet diskuteret.
Vi har gennemgået konkrete eksempler på hvordan vi lever op til værdigrundlaget i praksis.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os