Organisatorisk kvalitet

KRITERIE 9
Samarbejdspartnere

Grundlag for samarbejdet
For at sikre en god og kontinuerlig dialog med vores samarbejdspartnere, er det som udgangspunkt altid kontaktpersonen
der har den primære kontakt til samarbejdspartnere omkring den unge. Kommunikation og dialog med vores samarbejdspartnere er vigtig for at sikre den unges trivsel og udvikling. Aftaler og oplysninger der fremkommer i dialogen med samarbejdspartnerne videreformidles til det øvrige personale gennem ”Planner 4 You” eller på Personalemødet.

Oversigt over primære samarbejdspartnere
Hænger på opslagstavlen på personalekontoret, samt i fillagring i ”Planner 4 You”.
Oversigt over den enkelte unges primære samarbejdspartnere står i ”Databladet” i den unges mappe der står på personalekontoret.

Samarbejdet med den unges Skoletilbud
Kontaktpersonen skal løbende have mundtlig kontakt til den unges kontaktlærer/anden primær lærer på skolen, for at sikre at den unge trives på skolen socialt og at den unge profiterer af tilbuddet og udvikler sig fagligt. Kommunikationen skal sikre at Atriumhus får et billede af hvordan den unge fungerer i den skolemæssige sammenhæng. Kommunikationen skal ligeledes sikre at skoletilbuddet får en forklaring af hvad der sker i den unges liv på og uden for Atriumhus. Kommunikation skal danne grundlag for et kontinuerligt forløb på skolen.
Hvis den unge er syg og ikke kan tage i skole, er det den unge selv der skal ringe og melde sig syg.

Kontakten til skolen varetages ved emner af generel karakter af kontaktpersonen.
Ved sager i det daglige af mere praktisk karakter, når kontaktpersonen ikke er til stede, varetages kommunikationen mundtligt af dagsvagten.
Kommunikationen mellem skolen og Atriumhus dokumenteres i det digitale journaliseringsssystem ”Planner 4 You”.

Samarbejdet med den anbringende kommune – det specifikke tilsyn
Som hovedregel er det ledelsen der har kontakten til anbringende kommune det første halve år.
Herefter kan det både være kontaktperson eller ledelsen der har kontakt til anbringende kommune, alt efter sagens indhold.

Ved indskrivning af den unge fastsættes en dato for det første besøg fra den anbringende kommune. Mødet skal afholdes senest 4 måneder efter indskrivning.
Det er anbringende kommunes pligt løbende og minimum hver 6. måned at indkalde til møde. Tilstede ved disse møder vil være den unge, den kommunale sagsbehandler, den unges kontaktperson og den pædagogiske leder, samt evt. forældre og evt. andre relevante samarbejdspartnere. Indkalder anbringende kommune ikke til møde, vil ledelsen/den unges kontaktperson minde kommunen om dette.

Der skrives beslutningsreferat af kontaktperson og dette kommunikeres videre til de øvrige medarbejdere gennem ”beskeder” i Planner.
Referatet mailes eller sendes desuden med post til den kommunale sagsbehandler. I referatet skrives eventuelle aftaler vedtaget på mødet. Det er kontaktpersonens ansvar at der er enighed blandt de tilstedeværende om de aftaler der føres til referat. Dette kan foregå ved at kontaktpersonen spørger ind til blandt de tilstedeværende om der er enighed om de aftaler der skrives til referat. I referatet skal der skrives mål og delmål til næste møde.

Det tilstræbes at referatet underskrives i slutningen af mødet af alle tilstedeværende på mødet.
Beslutninger om aftaler og mål truffet på mødet, refereres på førstkommende personalemøde af kontaktpersonen og ledelsen til alle medarbejdere.
Det er Atriumhus ansvar at kontakte den anbringende kommune hvis der er vigtige oplysninger omkring den unge.

Samarbejdet med beliggenhedskommunen – det generelle tilsyn
Det er ledelsens opgave at kommunikere med beliggenhedskommunen angående tilsyn.
Atriumhus tilstræber at have et positivt og konstruktivt samarbejde med tilsynskommunen som er Holbæk Kommune.
Derfor bestræber ledelsen sig altid på at holde kommunen opdateret med relevante informationer som f.eks. ind- og udskrivninger,
ændringer i medarbejdergruppen, nye tiltag m.m.

Tilsynet kan foregå uanmeldt eller anmeldt. Det er tilsynsførende der bestemmer form og indhold af besøget.
Når vi efterfølgende modtager en tilsynsrapport offentliggøres denne på vores hjemmeside samt på kommunens hjemmeside.
Alle medarbejdere delagtiggøres i indholdet af tilsynsrapporten på det førstkommende personale møde.

Evaluering af samarbejdet med de primære samarbejdspartnere
For at styrke den unges udvikling og trivsel evaluerer vi samarbejdet med vores samarbejdspartnere,
primært den unges skoletilbud, tilsynskommunen samt anbringende kommune. Evalueringen er beskrevet i bilag 1.

KRITERIE 10
Ledelse, vision, strategi

Intern kommunikation ved møder:

Personalemøde afholdes tirsdage i ulige uger kl. 8,30-14,30. Ved mødet deltager ledelsen og alle miljøterapeutiske medarbejdere,
samt desuden husfaglig ansat efter behov. Der udarbejdes referat som er tilgængeligt for alle ansatte på Atriumhus.
Der afholdes MUS-samtaler en gang årligt. Her deltager alle fastansatte på Atriumhus.
Der afholdes ungemøde hver tirsdag kl.19-21. Alle beboere samt 2 miljøterapeutiske medarbejdere deltager.

Overlap – Kommunikation ved medarbejdernes vagtskifte.
Overlappet er et kort mundtligt møde der foregår hver gang en medarbejder møder på arbejde. Den medarbejder der har haft vagten inden den nye medarbejder møder, overleverer information om hvad der er foregået i løbet af vagten. Dette sker ved en gennemgang af et skema i ”dagsplanen”. Her står en liste over de unge og ud for disse, eventuelle aftaler for dagen. Den ”gamle” vagt fortæller for hver ung, hvad der er af særlige opmærksomhedspunkter for den enkelte unge.

Der vælges for hver ung en medarbejder der er daglig kontaktansvarlig. Denne medarbejder har så det primære ansvar for at skabe kontakt med den unge i løbet af dagen. Den daglige kontaktansvarlige skal i løbet af vagten skrive særlige opmærksomhedspunkter omkring den unge i det online journaliseringssystem ”Planner 4 You”.

I dagsplanen noteres desuden hvem der er dagens medicinansvarlige.
Denne medarbejder har det primære ansvar for at de unge får deres medicin til tiden, og at der bliver vinget af i dagsplanen når dette er sket.
Herudover skal der noteres hvem af medarbejderne der er ansvarlig for madlavningen og for de andre praktiske opgaver der er i huset.

Intern kommunikation vedr. mundtlig, skriftlig kommunikation, dialog og dataindsamling(evaluering):

Planner 4 You journalsystem
Planner 4 You bruges af dagsvagterne til at kommunikere til alle medarbejdere hvad der er foregået i løbet af vagten. Der skrives dagligt for hver enkelt ung, særlige opmærksomhedspunkter. Det kan være hvordan den unge har haft det socialt, psykisk, fysisk samt hvad der bliver lavet af aftaler med den unge.
Mailsystemet i Planner 4 You, bruges til kommunikation internt i Atriumhus.
Intranet i Planner4you

Den løbende mundtlige åbne dialog er et vigtigt supplement til ovenstående.

Ekstern kommunikation:

Når vi kommunikerer eksternt foregår det via følgende:
postforsendelser
e-mail
telefon
fax
Atriumhus hjemmeside

Personfølsomme oplysninger:

Personfølsomme oplysninger opbevares på div. aflåste kontorer. De unge har ikke fri adgang til kontorets computer, hvortil der almindeligvis kun er personaleadgang med adgangskode. Computeren efterlades aldrig åben i en tilstand, hvor der er fri adgang til personfølsomme oplysninger.
Hver medarbejder skal have opmærksomhed på, at der ikke udveksles personfølsomme oplysninger personalet imellem eller pr. telefon på tidspunkter eller i situationer, hvor der er uvedkommende til stede.
Nyansatte medarbejdere gøres opmærksom på brugen af personfølsomme oplysninger ved ansættelse. Brugen af personfølsomme oplysninger bliver efter behov diskuteret til personalemødet.

Tavshedspligt:

I ansættelseskontrakterne for medarbejdere på Atriumhus bliver det i § 5 understreget at der er tavshedspligt. Dette uddybes i forbindelse med introduktion af nye medarbejdere.
Den ansatte har med sin underskrift accepteret ovenstående.

Aktindsigt:

Beboerne på Atriumhus har til enhver tid ret til aktindsigt i forhold til div. akter omhandlende dem selv. I forhold til pårørende og andre samarbejdsparter kan der ikke udleveres personfølsomme oplysninger uden en skriftlig accept fra beboerens side.

Arbejdspladsvurdering:

Atriumhus har arbejdspladsvurdering, der tager udgangspunkt arbejdstilsynets vejledning i LOS´ materiale.
Atriumhus har i sommeren 2010 gennemført arbejdspladsvurdering for samtlige ansatte ved spørgeskema undersøgelse.
Ledelsen har forpligtiget sig til at afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) min. en gang om året. Tidspunktet er planlagt i god tid og centrale temaer for samtalen er trivsel, ønsker til fremtiden, faglig udvikling og afklaring af gensidige forventninger. Der skrives referat af de temaer, der er drøftet, samt fremtidige aftaler.
Hele personalegruppen (de fastansatte) har tilbud om supervision ca. 1 gang om måneden af ekstern supervisor. Indholdet af denne supervision er i sit udgangspunkt centreret omkring faglige problemstillinger vedrørende den enkelte unge, men kan også være af mere personlig art.

Sygestatistik:

Der bliver løbende ført sygestatistik og ledelsen er observant på evt. store udsving.
Såfremt en medarbejder har flere sygedage end gennemsnittet og det ikke skyldes længerevarende sygdom, indkalder ledelsen den pågældende til en omsorgssamtale så det kan blive belyst hvad der er årsagen og om Atriumhus har mulighed for at hjælpe den pågældende.
Medarbejderne har oprettet en intern ambulancetjeneste, som sikrer at medarbejderen kontaktes af en udvalgt kollega ved længerevarende sygdom eller krise.

Etik:

LOS´ etiske regelsæt er en del af personalehåndbogen og fremtidige ansatte modtager LOS´etiske regelsæt sammen med ansættelseskontrakten.

Vision:
Det er Atriumhus vision at Atriumhus skal være et rart sted at være for de unge, medarbejderne og alle dem der måtte have deres gang på stedet. Derfor vil vi aktivt arbejde for at der ikke foregår mobning på Atriumhus. Vi vil aktivt arbejde for at skabe en god omgangstone mellem alle der har deres gang på Atriumhus.
Atriumhus skal kunne tilbyde tidssvarende behandling af høj kvalitet til de unge der er indenfor Atriumhus´ målgruppe og denne behandling skal til enhver tid tage udgangspunkt i den enkelte unge og sikre det optimale grundlag for udvikling. Atriumhus skal fortsat vægte faglighed højt. Og vi ønsker kontinuerligt at udvikle vores medarbejderes kompetencer og fokusområder.
Atriumhus skal være en fortrukken samarbejdspartner i psykiatrien og hos kommunerne pga. vores høje faglighed, gode resultater og fyldestgørende dokumentation. Derfor skal Atriumhus akkrediteres og reakkrediteres.
Atriumhus skal være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde med respekt for hinandens faglige kompetencer.

Strategiplan 1-2 års perspektiv
Vi vil fortsat have fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer og styrkelse af de enkeltes fokusområder.
Vi vil styrke fagligheden og medarbejdernes kompetencer ved gennemførelse af uddannelsen ”Integrativ Psykiatri” for hele personalegruppen (de fastansatte).
Derfor gennemføres den igangværende uddannelse ”Integrativ Psykiatri” (se evt. bilag 5) for alle medarbejdere. Uddannelsen forventes gennemført i sommeren 2012.
Efterfølgende opstartes NADA uddannelsen i enten efteråret 2012 eller foråret 2013. NADA-behandling er tænkt både som en hjælp i abstinensbehandling og ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner m.m. men også som en metode, som fremmer recovery og understøtter psykoterapeutisk arbejde og indsigt.

Uddannelsen gennemføres af alle fastansatte medarbejdere.
Vi vil have fokus på den positive kontakt beboerne imellem og dermed gå aktivt ind imod mobning og negativ adfærd i fællesrummet,
som kan have begrænsende effekt på de unges positive udvikling. Derfor er der på dagsordenen til det ugentlige ungemøde et punkt der handler om mobning.
Her kan misforståelser og konflikter der egner sig til at blive drøftet af hele ungegruppen blive snakket igennem.
Alvorlige konflikter der kun omhandler enkelte unge, behandles særskilt uden for ungemødet.

Strategiplan 5 års perspektiv
Atriumhus skal fortsætte sit arbejde med akkreditering og skal re-akkrediteres inden for tidsrammen.
Atriumhus skal fortsætte kompetenceudvikling af medarbejderne for at sikre høj kvalitet i behandlingsarbejdet. Dette gøres konkret ved gennem MUS samtaler at have fokus på medarbejdernes individuelle kompetencer og hvordan disse kan udvikles og styrkes til gavn for medarbejderens trivsel og Atriumhus målsætninger. MUS samtalerne afholdes årligt i januar/februar måned af den pædagogiske leder samt evt. den administrative leder.

Atriumhus vil arbejde aktivt for at kunne modtage pædagogstuderende/SSA elever i praktik, da dette ville kunne tilføre Atriumhus nye impulser.

Den pædagogiske-/administrative leder tager kontakt til seminar og SSA uddannelse for at der kan komme pædagogstuderende i praktik og vi kan få en SSA elev ind i huset.
Atriumhus skal arbejde aktivt for at bevare et godt arbejdsmiljø og dermed sikre at Atriumhus også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads. Derfor afholdes 2 personaledage årligt med fokus på forskellige temaer der er vigtige for personalegruppens trivsel. Det være sig kommunikation, behandling af medarbejderkonflikter, bedre sammenhold, diskussion af værdigrundlag og rammer.

Organisationens opbygning
I bilag 4 er der optegnet et organisationsdiagram der viser hvordan Atriumhus er opbygget organisatorisk.
KRITERIE 11
Kompetencer

Den pædagogiske leder
Den daglige behandlingsmæssige-pædagogiske ledelse varetages af den pædagogiske leder.

Det forventes, at den pædagogiske ledelse i det daglige pædagogiske arbejde har overblik over de planer, som det miljøterapeutiske personale arbejder efter. Den pædagogiske leder støtter og vejleder personalet i behandlingsarbejdet.

MUS-samtaler varetages af pædagogisk leder i samarbejde med administrerende leder.

Der afholdes MUS-samtaler 1 x årligt, fortrinsvis i perioden jan. – feb.
Lederen er ansvarlig for mødeindkaldelse samt referat af samtalerne.
Afholdelse af P-møder etc. varetages primært i et samarbejde med adm.leder og pæd.leder.
Personalemødet tilstræbes afholdt tirsdage i ulige uger i tidsrummet 8.30 til 14.30.
Dr skrives referat og dette gøres tilgængeligt på Planner4you for alle ansatte.

Tilsikre at de pædagogiske og miljøterapeutiske ansvarsopgaver gennemføres og overholdes.
Kontrol og coaching til gennemførelse af de pædagogiske og miljøterapeutiske opgaver varetages af den pædagogiske leder.

Det forventes, at den pædagogiske leder løbende har kontakt med det miljøterapeutiske personale om deres arbejde.
Ansvaret for vagtdækningen er primært den pædagogiske leders, baseret på vagtplan udarbejdet af admin.leder.

Den administrerende leder:

fungerer i lederens fravær som stedfortræder i sin funktion som souschef.
har det overordnede ansvar for udarbejdelse af budgetter og overholdelse af disse.
er ansvarlig for personaleadministration i form af udarbejdelse af grundvagtplan, lønregnskab- og udbetaling, time- og ferieregnskab, opdatering af p-håndbog.
er ansvarlig for fakturering til kommunerne, betaling af regninger, overførsel af lommepenge, kostpenge, oprettelse af forsikringer, kontrol af kontrakter, udarbejdelse af indskrivningsaftaler, osv
er personaleansvarlig vedr. udarbejdelse af kontrakter, indhentelse af udvidet børneattest, oprettelse af pensionsordning, osv.
er it-, web- og telefoniansvarlig
er indkøbsansvarlig
er akkrediteringsansvarlig

Bagvagten
Hvis man er utryg ved en situation eller har akut behov for hjælp under en vagt, ringes til bagvagten. Nummeret til bagvagten står på opslagstavlen i personalerummet. Funktionen varetages primært af den pædagogiske leder. Funktionen kan videregives til miljøterapeutiske medarbejdere under den pædagogiske leders fravær.

Den miljøterapeutiske medarbejder
Den koordinerende kontaktperson har det overordnede ansvar for at koordinere det nedenfor anførte i forhold til det tildelte kontaktbarn.

– ansvar for behandling og omsorg i overensstemmelse med virksomhedsplan, behandlingsplan samt kommunalhandleplan
– ansvar for i hverdagen at tilvejebringe helhed, struktur og sammenhæng for børnene
– ansvar for at oparbejde et positivt samarbejde med forældrene og tilsikre at forældrene modtager al nødvendig information
– deltage i behandlingsmøder og statusmøder
– ansvar for at udarbejde og justere behandlingsplaner
– deltage i møder, supervisioner og kurser
– deltage i pædagogiske ture/ ferieture
– deltage i arrangementer på institutionen
– ansvar for at udarbejde halvårlige statusrapport, som skal foreligge senest 14 dage før statusmøde.
– Ansvar for at udarbejde en 3-måneders beskrivelse af den unge. Dette føres i statusrapportskemaet.
– ansvar for at de unge kommer til div. læge/tandlæge og andre relevante sundhedsbesøg
– SSAére/sygeplejersker har derudover det sundhedsfaglige ansvar og ansvar for medicinskema og udfyldelse af medicinskema i samarbejde med psykiater og læger.

Den vågne nattevagt
Funktionen ”Den vågne nattevagt” varetages af en miljøterapeutisk medarbejder.
Vagtens forløb:
Kl. 22.30 – 23.00
God-aften-runde til dem af de unge, der endnu ikke er gået i seng
kl. 23.00 – 06.20
Gøremål iht. dagsskema.
– Udfylde dagsskema med aftaler fra planner plus indsætte næste dags vagter.

Når huset er pænt og ryddeligt må nattevagten gerne hvile sig på sofaen.
Kl. 06.20 – 07.00
· Morgenmad sættes frem. Smothier, hjemmelavet Youghurt, brød eller grovboller, osv.)
· Vækning af de forskellige beboere, samt uddeling af medicin til de unge der står op.

Kl. 08.15 – 08,30
· Rapport/overlapning. Her gives kort gennemgang af forrige aftens forløb, samt nattens eventuelle observationer.
Kl. 9.00

·De af de unge der ikke er stået op vækkes.

Overvejelser om nattevagtens pædagogiske rolle
I forbindelse med nattevagten er det meget vigtigt, at beboerne får deres nattesøvn. Derfor skal man så vidt det er muligt undgå at havne i/træde ind i konflikter med beboerne; og/eller hyggesnakke der varer for længe.
Det er aftenvagternes opgave, så vidt muligt, at sørge for at alle beboere er på deres værelser kl. 22.30. Det er også aftenvagterne, der tager sig af eventuelle konflikter omkring godnat-tid, så konflikterne ikke kører over på nattevagtens person, og måske derved kører til langt ud på natten. Ved eventuelle konflikter ved sengetid, bør man som nattevagt holde sig helt i baggrunden eller fortrække til andetsteds i huset, dog således at man kan træde til med en hjælpende hånd, hvis en kollega har brug for det.
En beboer kan selvfølgelig have brug for at snakke, og det er der også rum for, men hele tiden med det for øje, at beboeren har bedst af at få sin nattesøvn, og så evt. tale morgenen efter. Man skal som nattevagt indgyde tryghed, men også bestemthed overfor det, at natten er til for at sove i. Er man som nattevagt utryg ved en situation, ringer man til bagvagten!

Funktionsbeskrivelse for køkkenleder/husfaglige ansvarlig
Den husfagligt ansvarlige har det overordnede ansvar for den daglige drift af køkkenet, herunder bl.a. madlavning, rengøring, planlægning og indkøb. Det daglige arbejde kan omfatte deltagelse i medarbejdermøder, deltagelse i samarbejde med pårørende, deltagelse i møder med eksterne samarbejdspartnere, herunder offentlige myndigheder. Derudover har den husfaglige ansvarlige det overordnede ansvar for at fællesrummene er i pæn og ryddelig stand. Den husfaglige ansvarlige er på lige fod med alle andre faggrupper på Atriumhus en del af det miljøterapeutiske rum.

Supervision
Personalet modtager psykologisk supervision hos uddannet psykolog Bjarne Kronborg én gang om måneden. Alle medarbejdere deltager. Det aftales inden supervisionen hvilke unge der skal tales om på supervisionen. Der foretages supervision af Atriumhus behandling af de unge hvilket foregår som en dialog mellem medarbejdere og psykolog. Der aftales en behandlingsstrategi for den unge til sidst i supervisionen. Der skrives referat af supervisionen og behandlingsstrategien, som efterfølgende sendes til alle medarbejdere og som i øvrigt er tilgængelig i journaliseringsprogrammet ”Planner 4 You” under ”Fillagring”.

Kompetenceplaner
I øjeblikket er hele det fastansatte personale på Atriumhus i gang med et fælles uddannelsesforløb. Derfor har alle medarbejdere det fælles mål for kompetence udvikling, at erhverve sig den faglige og personlige udvikling som denne uddannelse bidrager med. Se beskrivelse i bilag 5. Uddannelsen lægger vægt på at give den enkelte medarbejder en større grundviden om psykiatri samt at udvikle medarbejderens evne til at bruge sig selv som person i det miljøterapeutiske arbejde.
Der vil fremover være fokus på mere individuelle kompetenceplaner. Disse udarbejdes i forbindelse med de årlige MUS samtaler. Her drøftes den enkelte medarbejders ønsker for kompetenceudvikling og hvilke kvaliteter den enkelte medarbejder kan og vil arbejde med på Atriumhus. Kompetenceudviklingen skal være i overensstemmelse med ledelsens strategiplan.

KRITERIE 12
Beredskabsplaner

Beredskabsplan ved brand.

Red mennesker.
Ved brand- og røgudvikling rømmes bygningen. Kollegaen sørger for at de unge samles foran bygningen.

Luk døre og så vidt det er muligt også vinduer efter jer.

Tilkald brandvæsenet.
Ring telefonnr. 112 (alarmcentralen)

Og oplys:
Brand: Atriumhus, Nykøbingvej 13, 4440 Mørkøv
Hvad der brænder?
Tilskadekomne eller personer der er fare?
Navn og telefonnr. der ringes fra?

Sluk/begræns branden.
Ved mindre brande: Sluk med forhåndenværende slukningsmateriel.
Ved større brande: Røm bygningen og påbegynd evt. slukning, hvis det er muligt.

Vejviser for brandvæsenet.
Modtag brandvæsenet og afgiv en situationsmelding til den førstankomne. Anvis adgangsvejen til branden.
Gasflaske i køkkenet bæres om muligt ud af huset.

Leder Fritz Meixner/Christin Meikl kontaktes på tlf. 28295862 / 28926379

Alle medarbejdere og unge skal være informeret om beredskabsplanen. Nyansatte skal introduceres for beredskabsplanen ved ansættelse, og have oplyst hvor brandmateriel forefindes.
Brandberedskabet gennemgås én gang årligt i med alle medarbejdere og unge i November måned.

Beredskabsplanen hænger på personalerummet, på branddøren indtil køkkenet og på 1. sal. Ved trappen
Beredskabsplanen skal stå i personalehåndbogen.

Brandkursus afholdes efter vurdering med personalet, dog minimum hvert 3. år. Der er sidst afholdt brandkusus samt førstehjælpskursus d. 24.05.2011. Brandøvelse afholdes minimum 1 gang årligt, hvor brandberedskabet gennemgås med de unge. Der afholdes næste gang brandøvelse i november 2011.

Beredskabsplan ved vold – fysisk som psykisk
Ved vold mod en medarbejder
Medarbejderen der bliver udsat for vold går i sikkerhed ved f.eks. at trække sig fra situationen eller låse sig inde på kontoret.
Der tilkaldes hjælp ved at kontakte en kollega.
Der ringes evt. til politiet 112
Der ringes til bagvagten som skal møde ind.
Bagvagten er med til at tage stilling til det videre forløb.
Den voldsramte køres evt. på skadestue for behandling og evt. dokumentation til brug ved et videre sagsforløb.
Der tilbydes krisehjælp.
Ledelsen sikrer evt. indberetning til forsikringsselskab.
”Ambulanceordningen” træder i kraft.
Der afholdes ”debriefing” med de implicerede personer og af ”bagvagten” som på dette tidspunkt er beslutningsansvarlig.

Beredskabsplan ved vold mellem 2 unge
De unge skilles om muligt ad, hvis det vurderes at man ikke derved udsætter sig selv for fare. De unge separeres om muligt i hver deres rum.
Politiet tilkaldes på 114 og ved behov for ambulance ringes 112.
Bagvagten tilkaldes.
Den unge tilbydes evt. lægehjælp og/eller krisehjælp.
Der udfyldes et magtanvendelsesskema til indberetning til kommunen hvis vi fysisk adskiller de unge fra hinanden.
Såfremt den unge er under 18 år kontaktes forældre eller myndighedsperson og bliver informeret om situationen.
Der afholdes ”debriefing” omkring episoden med de implicerede personer og af bagvagten, som på dette tidspunkt er beslutningsansvarlig.

Leders forfald
Hvis opholdsstedets leder dør eller bliver alvorligt syg, med pludselig sygemelding, sker der følgende:
Souschefen overtager ledelsen og Atriumhus kører videre efter de samme principper og efter det samme værdigrundlag. Da Souschefen ligeledes er administrativ leder ansættes der hurtigst muligt en ny administrativ leder. Souschefens overtagelse af ledelsen er forhåndsgodkendt mundtligt af tilsynet, men skal dog endeligt godkendes hurtigst muligt hvis situationen skulle opstå.

Beredskabsplan ved ulykker
I tilfælde af alvorlig personskade:
Bevar roen og undgå panik
Skab overblik over situationen og stands om muligt ulykken – ring 112

1. Oplys dit navn
2. Hvor du ringer fra + telefonnummer
3. Hvorfor du ringer
4. Oplys hvor mange tilskadekomne der er

Medarbejderen der tilkalder hjælp, går efterfølgende tilbage til ulykkesstedet

1. Yd førstehjælp indtil ekstern hjælp er ankommet til ulykkesstedet og har overtaget tilskadekomne
2. Medarbejderen sikrer om muligt at dirigere ekstern hjælp (Falck) til ulykkesstedet
3. Kontakt lederen begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting

Personlige kriser og Ambulancetjenesten
Hvis en kollega oplever en personlige krise eller kollegaen bliver udsat for en akut krise ved fx trusler, arbejdsulykke, overfald eller andre forhold, som gør, at man bliver sygemeldt fra sit arbejde i en periode, træder ambulancetjeneste i kraft indenfor 24 timer. Dette sker ved at en af medarbejderen valgt kollega, tager kontakt til medarbejderen pr. telefon og sammen med denne bliver der planlagt et forløb, hvor man er i regelmæssigt kontakt efter medarbejderens ønske. Dette gøres for at sikre, at den kriseramte kollega, får snakket situationen igennem og føler sig anerkendt og respekteret og snarest kan vende tilbage på arbejdet igen.
Alle medarbejdere og ledelsen har på et skema skrevet kontaktpersoner og pårørende med telefonnummer, så kontaktpersonen kan handle retsmæssigt.
Ambulancetjenesten begynder ved ansættelsesstart og ophører ved opsigelse eller fyring, altså på dagen, hvor en kollega bliver opsagt, dette pga. tavshedspligt og loyalitet overfor arbejdspladsen.
Alle kollegaer er selvstændigt ansvarlige for, at sikre at deres nummer altid er ajourført på listen.
Alle kollegaer er ansvarlige for, at de ændrer kontaktpersoner ved fx opsigelse eller fyring.

Magtanvendelse
Alle medarbejdere bliver ved ansættelsen gjort bekendt med magtanvendelsescirkulæret, da dette indgår som en del af personalehåndbogen som skal læses af alle medarbejdere ved ansættelse. Ved magtanvendelse skal lederen straks underrettes. Ved magtanvendelser er der underretningspligt til kommunen. Indberetningsskemaet ligger i en mappe på personalekontoret. Når skemaet er udfyldt enten af medarbejderen, eller i fællesskab med en fra ledelsen, underskrives det og sendes til kommunen. Den unge, der er involveret i magtanvendelsen får et kopi af indberetningen og får mulighed for, at underskrive dette og give sin version af forløbet. Denne vedlægges indberetningen.

Seksuelle overgreb
Ved seksuelle overgreb eller mistanke herom, har den/de ansatte pligt til at underrette om dette til kommunen og indgive en anmeldelse til politiet.
Ved mistanke til personalet bliver denne fritstillet mens sagen kører, og efterfølgende bliver der taget stilling til ansættelsesforholdet.
Ved mistanke om eller viden om reelt overgreb de unge imellem, bliver politiet kontaktet, og ledelsen tager stilling til hvad der skal ske for de enkelte unge indtil sagen er afgjort.
Den eller de unge der har været udsat for et seksuelt overgreb tilbydes krisehjælp
Lederen skal informere personalet samlet om sagen. Orientere de unge om sagen og hvilke evt. konsekvenser dette kan have for opholdsstedet. Orientere alle sagsbehandlere/forældre til børn/unge der tidligere har været på opholdsstedet under den mistænkte medarbejders ansættelse.

For at forebygge seksuelle overgreb er der inden ansættelse på Atriumhus indhentet en ren straffeattest og børneattest på medarbejderen. Der indhentes 1 gang årligt straffeattest og børneattest på alle medarbejdere.

Inden ansættelse på Atriumhus skriver de ansatte under på at de ikke – under og efter ansættelse – kommunikerer med de unge via chatsider som f.eks. Facebook.

Revision af og kendskab til beredskabsplaner
Beredskabsplanerne er senest revideret i 04.04.2011. Beredskabsplanerne revideres fremover én gang om året.
Beredskabsplanerne er gennemlæst af alle medarbejdere som forberedelse til Akkrediteringsdagen i September 2011.
Nye medarbejdere får gennemgået brandberedskabet hurtigst muligt efter ansættelse. Den unge får gennemgået brandberedskabet af sin kontaktperson hurtigst muligt efter indskrivning på Atriumhus.

Find os her

Nykøbingvej 13
4440 Mørkøv
Danmark

Tilmeld dig vores nyhedsbrev