Faglig kvalitet

KRITERIE 1
Værdigrundlag og menneskesyn

Vi mener, at alle mennesker er ligeværdige individer, og vi ønsker at møde alle mennesker ligeværdigt.
Dette selvom vore positioner er forskellige, og vi ikke er ligestillede.

I vores arbejde vil vi møde barnet/den unge (herefter den unge) ligeværdigt, og med en anerkendende holdning.
Vi vil respektere de unges forskelligheder.

Vi ved, at de unge kun udvikler sig i en positiv retning, når de mødes med tillid, troværdighed og anerkendelse.
Vi arbejder ud fra en holdning om, at de unge skal lære at tage ansvaret for eget liv og dermed for egen læring.
Vi skal forebygge isolation, udstødning og anden negativ udvikling i form af misbrug og selvskadende adfærd.
Dette skal være et opprioriteret mål på Atriumhus.

Hvis de unge ikke udvikler en passende grad af ansvarsfølelse og får opbygget et socialt netværk, vil der forekomme social udstødning
og de vil kunne udvikle en asocial indstilling til samfundet.

Det er vigtigt for os at have en høj grad af faglighed, som vi fortsat ønsker at udvikle.

Værdigrundlagets forhold til praksis

At vi ønsker at møde de unge ligeværdigt, betyder at vi ønsker at lytte til de unge, behandle dem med respekt og at vi vil forsøge at forstå deres behov.
Derfor mener vi også at det er vigtigt at have en åben og vedvarende ligeværdig dialog med de unge. En dialog hvor personalet også skal turde vise sig som mennesker,
og f.eks. være åbne omkring at have lavet en fejl, anerkende denne og sige undskyld.

For at øge ligeværdet, ønsker vi at de unge har medindflydelse på og bliver hørt i forhold til de dagligdags regler og rammer der er på Atriumhus.
De unge har derfor mulighed for at få medindflydelse gennem det ugentlige ungemøde der afholdes tirsdag aften.
Her kan de unge bringe emner på banen de ønsker bliver diskuteret, og som de evt. ønsker skal gives videre til personalemødet.

Vi ønsker at fremme den unges ansvarsfølelse for sit eget liv og læring.

Derfor skal vi i praksis være opmærksomme på ikke at komme til at fratage den unge ansvaret for sit eget liv.
Den unge skal derfor – alt efter dennes ressourcer – selv udføre de pligter og opgaver der knytter sig til hverdagen både for den unge selv og i forhold til opholdsstedet.

Personalets opgave er at motivere og støtte, men det er så vidt muligt den unge selv der f.eks. skal:

Ringe til jobcenteret/kommunen, læge eller andre, vaske tøj, ordne værelse, være med til at lave mad, dække bord, rydde op m.m..
Den unge skal ligeledes ikke køres rundt til aktiviteter, men skal tage offentlig transport, medmindre den unges ressourcer eller psykiske helbred umuliggør dette.
Det er personalets ansvar at gøre den unge bevidst om hvorfor denne selv skal gøre tingene.
Vi skal dermed også skabe refleksion hos den unge om konsekvenserne af deres handlinger.

At vi ønsker at forebygge isolation og udstødning nødvendiggør at vi forsøger at etablere de unge i almindelige hverdagssammenhænge.
Vi skal støtte og motivere de unge til at have aktiviteter der også foregår uden for Atriumhus, som f.eks. arbejde, praktik, skole, køreskole, ungdomsskole,
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse samt i øvrigt idræt i lokale foreninger, gåture i skoven, ture ud af huset og ferier m.m..

Vi skal være opmærksomme på at vi er kulturformidlere ift. samfundet. Vi skal snakke med de unge om samfundet.
Vi skal bestræbe os på at se TV Avisen med de unge. Især op til valg skal vi forsøge at skabe en debat blandt de unge
for at få dem til at reflektere over hvordan de vil bruge deres stemmeret.

Processen hvori værdierne er blevet grundlagt

Værdigrundlaget er blevet til ud fra Atriumhus ledelses oprindelige værdigrundlag.
Dette er blevet diskuteret i personalegruppen, og er følgende blevet justeret.
Efterfølgende er værdigrundlagets sammenhæng med praksis blevet diskuteret.
Vi har gennemgået konkrete eksempler på hvordan vi lever op til værdigrundlaget i praksis.
Værdigrundlagets tilgængelighed og revision
Værdigrundlaget er tilgængeligt for børn/unge og deres forældre, på Atriumhus hjemmeside under menupunktet ”Akkreditering”,
og står i personalehåndbogen, samt i folderen ”Velkommen til Atriumhus” der udleveres til den unge og dennes forældre ved indskrivning.
Nyansat personale skal gennemlæse personalehåndbogen og acceptere indholdet af denne inden ansættelse.

Fremtidigt gennemlæses og diskuteres værdigrundlaget 1 gang årligt i personalegruppen.
Der laves evt. en opdatering eller revision af værdigrundlaget.


KRITERIE 2

Ydelsesbeskrivelser

Målgruppe

Målgruppen på Opholdsstedet Atriumhus er psykisk skrøbelige/syge og sårbare unge
mellem 9 og 18 år. Med mulighed for dispensation op til 23 år.

Det er børn og unge med personlighedsforstyrrelser og egentlige sindslidelser.
Unge, der har psykiske problemer og som venter på at komme i behandling i ungdomspsykiatrien,
enten i form af ambulant behandling eller i form af indlæggelse.
Unge, som har været i behandling i ungdomspsykiatrien og som har behov for efterbehandling og som under anbringelsen
på Atriumhus tilknyttes et ambulant behandlingsforløb i ungdomspsykiatrien.

Unge med psykiske problemer, som har behov for støtte til at mestre dagligdagssituationer og hvor det miljøterapeutiske tilbud på Atriumhus
kan være medvirkende til at igangsætte en positiv udvikling.

Unge, som har brug for at tilegne sig mestringsstrategier for at kunne leve med deres sygdom.
Det er unge uden udadreagerende impulsadfærd. Unge som har de kognitive evner til at følge behandlingen på Atriumhus.

Ofte har de unge forud for anbringelsen haft dårlig social funktion, sociale belastninger, skoleproblemer med indlæringsvanskeligheder
og evt. begrænsede intellektuelle ressourcer.

De unge har ofte begrænsede psykiske ressourcer/redskaber til at takle almindelige ungdomsproblemer,
og vil i de fleste tilfælde reagere med angst, aggression, misbrug eller anden uhensigtsmæssig adfærd til skade for sig selv og deres omgivelser.
Behandlingen på Atriumhus er tilrettelagt, så det kan rumme denne gruppe af unge, der profiterer af et meget struktureret, forudsigeligt og beskyttet miljø.

De unge har brug for tæt støtte og omsorg, som i en periode kan kræve en fast kontaktperson.
Det er unge der som regel har brug for en forudsigelig dagligdag hvor der ikke bliver stillet for mange forventninger til den unge på det udviklingsmæssige område
– det være sig fra den unge selv – som fra omgivelserne, og dagene planlægges og struktureres så den unge beskyttes mod for mange nye indtryk og udfordringer.

Kerneydelser

Vi tilbyder på Atriumhus et opholdssted, der ligner et hjem så meget som muligt.
I dette hjem skaber vi trygge rammer og vilkår for udvikling for den unge. Vi lægger vægt på stabilitet, indsigt og oplevelser, der på sigt kan skabe grobund for udvikling.
Denne udvikling retter sig mod at de unge får et større ansvar for deres eget liv og egne muligheder.

I disse rammer arbejder vi med individuel støtte til selvstændiggørelse, mht.:

  • Sociale kontakter
  • Dagligdags gøremål såsom madlavning, praktiske gøremål,
    fritidsaktiviteter o.a.
  • Skole, uddannelse, arbejde og fritidsinteresser.

Den individuelle støtte tager udgangspunkt i den unges muligheder, ressourcer og behov.
Disse danner grundlaget for vores behandlingsmæssige indgangsvinkel til den unge.
Den individuelle støtte følges kontinuerligt af den koordinerende kontaktperson og den samlede personalegruppe.
Den koordinerende kontaktperson har det koordinerende ansvar for den unge.
Kontaktpersonen står for at samle udviklingsplanen og skrive statusrapport om den unge. Kontaktpersonen sørger for at koordinere forældresamarbejdet
og den unges aktiviteter som f.eks. skole, lægebesøg m.m. Kontaktpersonen er også den primære observator i forhold til den unge.
Kontaktpersonen udformer på baggrund af kommunens handleplan den unges behandlingsstrategi, for at tilrettelægge den individuelle støtte.
Kontaktpersonerne refererer deres drøftelser af de unge på personalemødet, til den samlede medarbejdergruppe.
Personalegruppen kommer her i dialog med kontaktpersonerne og kan komme med input til behandlingsstrategien,
så ansvaret for behandlingsstrategien påligger hele personalegruppen.

Atriumhus’ rammer og øvrige tilbud

Atriumhus tilbyder hjemlige og tryghedsskabende fysiske rammer. Der er et stort spisekøkken som er husets centrale samlingssted.
Derudover er der et kreativt værksted, en sofa- og fjernsynsstue, samt et samtalerum hvor de unge kan snakke uforstyrret med personalet.
Omkring huset er der anlagt en have med fiskedamme, hyggekroge, græsplæne hvor der kan spilles bold og hoppes i trampolin.
I umiddelbar nærhed ligger en lille skov der bliver brugt til gå- og løbeture.
På Atriumhus er der en fold hvor der går 2 fjordheste. Der er tilhørende en ridebane og rytterstue.
Unge der måtte have interesse, tilbydes rideundervisning på opholdsstedet.

Atriumhus har indrettet en pavillon i haven, til Wellnessrum med infrarød varmekabine og massagebriks.
Atriumhus benytter sig af massør og kropsterapeut. En af Atriumhus pædagogiske medarbejdere er uddannet massør og kropsterapeut.
Der tilbydes massage og kropsterapi én dag ugentligt. Vi benytter af og til kranio sakral terapeut Helle Amstrup i Holbæk.
Vi benytter jævnligt osteopat/fysioterapeut Michael Cohrt. Desuden benyttes der en ekstern kostvejleder der kommer og fortæller om sunde kostvaner.
Vi samarbejder med Birgitte Flensholt, som er ernærings- og husholdningsøkonom med stor faglig viden og erfaring inden for psykologi og terapi.
Birgitte holder foredrag om kost og kostens betydning for både raske og mennesker med forskellige diagnoser.

Vi samarbejder ind i mellem med en ergoterapeut. Ergoterapeuten vurderer i samarbejde med det miljøterapeutiske personale, og den unge,
hvordan den unges ressourcer kan udnyttes bedst muligt i behandlingsforløbet på Atriumhus.
Ergoterapeuten kan være med til vejlede ift. den unges sociale færdigheder og adfærd, ift. kropsterapi samt vejledning ift. sportsaktiviteter og andre aktiviteter.
Ergoterapeuten kan være med til at finde muligheder for at den unge kan leve et mere udadvendt liv.

”Slusen”

Ved siden af Atriumhus ligger et anneks som indeholder en lejlighed med et lille køkken og bad/toilet.
Her kan en ung komme over og bo som et led i træningen til selvstændiggørelse, eller som en overgangsfase til at flytte ind på Atriumhus udslusningsafdeling ”Slusen”.

Vi kan sammen med den unge vælge om den unge selv skal stå for madlavning og indkøb, eller om den unge i annekset fortsat spiser i fællesskab med resten af Atriumhus.
Udslusningsafdelingen ”Slusen” er Atriumhus anden afdeling. Der ansøges ikke om Akkreditering for denne afdeling i nærværende ansøgning, men den skal dog kort præsenteres alligevel. ”Slusen” er et parcelhus der ligger 1 kilometer fra Atriumhus i den anden ende af Mørkøv.

På ”Slusen” er der en fælles stue, køkken og badeværelse. Herudover er der 3 værelser der kan bebos af 3 unge.
Slusens formål er at opøve de egenskaber de unge skal bruge for at kunne flytte i egen lejlighed senere.
De skal bl.a. lære at administrere en husholdning med hvad dette indebærer af madlavning, indkøb og rengøring.
De skal lære at administrere deres økonomi. Der lægges vægt på at de unge generelt bliver selvstændiggjort så de så vidt muligt bliver uafhængige af hjælp.

Behandlingsmæssige teorier og metoder
Miljøterapi

På Atriumhus arbejder vi ud fra en miljøterapeutisk tankegang. Rammen omkring den miljøterapeutiske behandling er de fysiske rammer på Atriumhus
og de personer der agerer i det miljøterapeutiske rum og som igennem skabelse af stabilitet, struktur,
og forudsigelighed skaber et fundament for at den unge kan tilegne sig værktøjer til at mestre sit liv.

Det er vores mål at skabe en base på Atriumhus, som støtter den unge i form af en tydelig struktur, afstemning af forventninger, tryghed og plads til personlig udvikling.
Vi tilstræber at dagligdagen på Atriumhus er så ”hjemlignende” som muligt og de unge støttes i aktiviteter og skolegang uden for Atriumhus,
da vi mener at det er godt for den unge at bevæge sig ud i samfundet for derefter at kunne komme hjem til de trygge og velkendte rammer.

Tilgængelighed og gennemgang

Ydelsesbeskrivelserne står på Atriumhus hjemmeside under menupunktet ”Akkreditering”. Ydelsesbeskrivelserne er indskrevet i personalehåndbogen.
Nyansat personale skal gennemlæse værdigrundlaget og acceptere dette inden ansættelse.
Derfor udleveres hele akkrediteringen og dermed værdigrundlaget og ydelsesbeskrivelserne til nye medarbejdere til gennemlæsning
inden ansættelse træder i kraft.

Ydelsesbeskrivelserne er gennemgået senest 02.02.2011.
Ydelsesbeskrivelserne gennemgås årligt i medarbejdergruppen på et personalemøde i januar måned.
Her diskuteres hvorvidt ydelsesbeskrivelserne er relevante og i overensstemmelse med virkeligheden.
Der foretages om nødvendigt en opdatering eller revision af ydelsesbeskrivelserne.

KRITERIE 3
Udviklingsplaner

På Atriumhus udarbejder vi en udviklingsplan i fællesskab med den unge på baggrund af kommunens handleplans mål og delmål.
Såfremt vi ikke modtager en handlingsplan fra kommunen er vi stadig forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan.
Vi er også forpligtet til at forsøge at indhente en handlingsplan fra den unges sagsbehandler i kommunen.
Udviklingsplanens mål og delmål tager udgangspunkt i kommunens handleplan, hvis en sådan foreligger.
Udviklingsplanen udarbejdes af kontaktpersonerne i samarbejde med den unge og personalegruppen.
Udviklingsplanen skal beskrive de aftaler der er indgået mellem den unge og Atriumhus, samt de mål der er for den unges ophold på Atriumhus.

Udviklingsplanen skal indeholde de eventuelle andre planer der er for den unge som f.eks. uddannelsesplan, behandlingsplan osv.
På Atriumhus samler vi statusrapport og evt. andre planer som uddannelsesplaner og behandlingsplan i et samlet dokument vi kalder Udviklingsplan.
Udviklingsplanen udarbejdes senest 3 måneder efter den unge er startet på Atriumhus.
Udviklingsplanens mål og aftaler revideres og opdateres herefter løbende hver 6. måned i samarbejde med den unge.

Det er den unges kontaktpersoner der skriver Udviklingsplanen. Kontaktpersonerne udarbejder Udviklingsplanen ud fra sine egne
og kollegernes oplevelser med den unge, som bliver diskuteret i personalegruppen.
Udarbejdelsen skal ske i samarbejde med den unge. Det er vigtigt at den unge bliver hørt og inddraget i udarbejdelse af udviklingsplanen.
Ønsker den unge ikke at deltage i udarbejdelsen, dokumenteres dette skriftligt.

Der kan desuden indgå indhold af eventuelle psykologiske/psykiatriske udredninger og andre relevante udtalelser der måtte være i den unges sag.
Kontaktpersonerne arbejder med udviklingsplanen i computerprogrammet Planner4You.
I udviklingsplanen indgår en statusrapport. Statusrapportens overskrifter som den unge bliver beskrevet ud fra, findes som tilsvarende fokusområder i Planner4You. Kontaktpersonerne kan i det daglige skrive udkast til indholdet i fokusområderne.

Formålet er at kontaktpersonen nemt har adgang til løbende at skrive notater der skal bruges i statusrapporten, mens de er frisk i erindring.
Minimum 14 dage inden de lovbeskrevne tidsfrister (inden for 3 mdr. efter indflytning og derefter senest hver 6. måned) for aflevering af Udviklingsplanen, er det kontaktpersonernes ansvar at aflevere denne til den pædagogiske leder og få aftalt et tidspunkt for gennemgang og diskussion af Udviklingsplanen.
Et eksemplar skal gennemlæses med den unge som herefter underskriver udviklingsplanen.

Der sendes et eksemplar til barnet/den unges forældre i fald at den unge er under 18 år.
Udviklingsplanen gemmes i Planner4You i filhåndtering og udskrives og sættes ind i den unges mappe.
Den unge har altid adgang til at læse sin egen Udviklingsplan ved henvendelse til personalet.
Kontaktpersonerne er ansvarlige for at de vedtagne pædagogiske tiltag bliver overholdt i forhold til den unge,
ved at sørge for at medarbejdergruppen er opdateret om ændringer i udviklingsplanen.

På den måde forpligter vi hele medarbejdergruppen til at følge de i udviklingsplanen givne mål for den unge.
Udviklingsplanen diskuteres løbende på teammøder.
Der sættes særligt fokus på enkelte fokusområder i udviklingsplanen, som vi skal samarbejde med den unge om over en periode.
Formålet er at den unge arbejder med få fokusområder ad gangen og får skabt små successer.

Vi tilstræber at der hver 6. måned afholdes et statusmøde med kommunens sagsbehandler, den pædagogiske leder, kontaktperson, den unge,
den unges forældre og så vidt det er muligt den unges skole. Det er kommunens ansvar at invitere til statusmødet.
Vi tilstræber at der efter den unge har boet på Atriumhus i 3 måneder afholdes første statusmøde.

Der foretages evaluering af dette kriterie, se bilag 1 ”Evaluering” og bilag 6 ”Årshjul”. Der er senest foretaget evaluering af kriteriet 07.12.2010.


KRITERIE 4

Procedure for visitation

I visitationsprocessen er det den pædagogiske leder samt souschefen der står for informationsudvekslingen mellem Atriumhus og kommunen, telefonisk og via mail.
Proceduren forløber således at en sagsbehandler henvender sig vedrørende visitation af en ung til optagelse på Atriumhus.
Vi beder i denne forbindelse om en overordnet beskrivelse af den unge. Ud fra denne beskrivelse laves en umiddelbar vurdering af om den unge passer til vores tilbud på Atriumhus. Der tages stilling til om den unge hører under vores målgruppe (se under Kriterie 2).
Og der tages stilling til om den unge passer ind i den aktuelle ungegruppe.

Vurderes det at den unge umiddelbart matcher vores målgruppe og ungegruppe, indhentes alle papirerne på den unge.
Den pædagogiske leder og den administrative leder og evt. den psykologiske konsulent, læser den unges papirer igennem.
Hvis der er valgt kontaktperson til den unge, læser denne også papirerne igennem.
Der tages stilling til om den unge passer til Atriumhus miljøterapeutiske pædagogik, og om den unge vil have gavn af tilbuddet.

Den unge skal igen matches ungegruppen. Der skal ses på hvordan den unge fungerer socialt og om denne adfærd passer til resten af husets beboere.
Herunder skal det overvejes om der i ungegruppen er nytilkomne unge, som endnu ikke er fuldt implementeret på Atriumhus,
og om den/disse unges behandling kan blive påvirket negativt af at der kommer en ny beboer.
Vurderes det at den unge passer til vores tilbud, aftales et første møde med den unges sagsbehandler på Atriumhus.
Ved mødet deltager den pædagogiske leder samt evt. souschefen.

Hvis det er første gang sagsbehandleren er på stedet, vil der være en fremvisning og præsentation af Atriumhus.
Til mødet vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål angående den unge, for at sikre korrekt visitation.
Er Atriumhus og sagsbehandler enige om at det vil være en god ide at den unge starter på Atriumhus,
sørger vi for at der indhentes en foreløbig godkendelse af tilbuddet, og at alle papirer omkring indskrivningen,
er i orden inden den unge og dennes forældre kommer på besøg i huset.

Dette er vigtigt fordi vi ikke ønsker den unge skal opleve en skuffelse ved ikke at kunne få bevilget ophold på Atriumhus,
efter den unge har besøgt huset og ser frem til et ophold hos os.

Herefter aftales et første møde med den unge, dennes forældre (eller myndighedsindehaver) og sagsbehandler.
Fra Atriumhus deltager den pædagogiske leder samt evt. den administrerende leder og den unges kontaktperson.
Ved mødet fremvises huset og der orienteres om husets dagligdag, regler og aktiviteter. Der uddeles en folder der indeholder Atriumhus værdigrundlag, husregler, ydelsesbeskrivelser, information om hvordan vi inddrager den unge på Atriumhus. Den unge og den unges forældre, inddrages her i processen.

Der snakkes med den unge og dennes forældre om deres forventninger til opholdsstedet,
og det afklares hvorvidt disse forventninger stemmer overens med hvad Atriumhus kan tilbyde.

Hvis det er muligt kan man allerede på dette tidspunkt begynde at lave aftaler omkring det fremtidige samarbejde mellem forældrene, den unge og Atriumhus.
Den unge skal på baggrund heraf, selv vælge om han/hun ønsker at bo på Atriumhus.

Det skal være et frivilligt valg. Den unge kan tage hjem og tænke over om han/hun ønsker at bo på Atriumhus.
Dette er vigtigt fordi den unge selv skal have lyst til at bo på Atriumhus, for at den unge kan have gavn af behandlingen.
Hvis det aftales at den unge skal starte på Atriumhus, aftales en dag hvor den unge og dennes forældre ankommer med den unges eventuelle indbo.
Det er først på dette tidspunkt at vi går fra den indirekte kommunikation igennem sagsbehandler, til den direkte kommunikation
med den unge eller dennes forældre via telefon.

Indslusningsforløbet

Der skal stå blomster på den unges værelse. Der skal være tilstrækkeligt med personale på arbejde, til at kunne tage ordentligt imod den unge.
Det tilstræbes at den unges kontaktperson skal være på arbejde.
Den unge skal, hvis dette er aftalt med kommunen, hjælpes med indkøb af indbo til den unges værelse.
Når den unge er flyttet ind skal der hurtigst muligt – eller senest 3 dage derefter – laves datablad (indeholder faktuelle oplysninger om den unge,
bl.a. kontaktoplysninger til familie, læge og andre samarbejdspartnere).
Ligeledes skal det tilstræbes at den unges værelse inden 3 dage er møbleret og personliggjort, gerne med effekter fra hjemmet.
Den unge skal dog stadig beholde sit værelse derhjemme hvis det er muligt.

Kommunen bevilger et beløb til at møblere den unges værelse for, svarende til den unges behov.
Den unge skal ikke have oplyst hvor stort et beløb kommunen har bevilget, da værelset skal indrettes efter behov, og ikke efter hvor stort et beløb der er bevilget.
Den unge kan derudover indrette med egne gardiner, tæpper og mindre møbler.
Overordnet er det vigtigt at den nytilkomne unge føler det så trygt som muligt at starte på Atriumhus.
Den unge skal føle sig velkommen, og skal føle at denne har én han/hun kan søge støtte og hjælp hos.
Det er tryghedsskabende for den nytilkomne unge, at denne har en fast kontaktperson til at introducere huset og området omkring Atriumhus.

Den unge har via sin kontaktperson en fast voksen som har til opgave at introducere den unge for husets dagligdag, rammer og aktiviteter.
Det er vigtigt at Atriumhus rammer og struktur i form af regler og opholdsstedets kultur, tydeliggøres for den unge.
Det er med til at skabe tryghed hos den unge at denne hurtigt lærer at navigere efter husets kultur.
Det er ligeledes ofte kontaktpersonen der viser den unge rundt i nærmiljøet omkring Atriumhus.

Den unge vises byen, indkøbsmuligheder, transportmuligheder m.m.
Kontaktpersonen har ansvaret for informationsudveksling med den unges forældre. Kontaktpersonen har løbende kontakt til den unges forældre, for at inddrage disse i den unges ophold på Atriumhus. Der tages kontakt til forældrene angående den unges udvikling, hjemmeweekender og andre praktiske ting.
Det er vigtigt for den unges behandling, at der er et godt samarbejde med den unges forældre.

Det er kontaktpersonens ansvar at gennemgå brandberedskabet med den unge.
Alle medarbejdere skal være opmærksom på den nytilkomne. Alle medarbejdere skal bidrage med deres meninger, indtryk og erfaringer med den unge, på teammøder, personalemøder og til supervision, for hurtigt at få lagt så god en behandlingsstrategi som muligt. Dette sker også for at sikre at den unge trives, socialiseres med de andre unge, og at den unge tilpasser sig husets dagligdag og regler.
Proceduren for visitation er senest revideret 04.04.2011.

KRITERIE 5
Udslusning og Efterværn

På Atriumhus arbejder vi kontinuerligt hen i mod at selvstændiggøre de unge, så de bliver bedre i stand til at kunne leve op til samfundets krav.
Vi ønsker at de unge så vidt det er muligt selv tager ansvar for deres eget liv.

Vi ønsker at de unge får opøvet de sociale færdigheder de skal bruge til at kunne klare sig selv senere i livet.

Senest når den unge er fyldt 17 ½ år afholdes statusmøde med anbringende kommune, den unge og kontaktpersonen,
om den unges muligheder ift. evt. efterværnsordning og/eller udslusning.
Forinden har Atriumhus truffet en afgørelse om hvad vi vil anbefale ift. den unges fremtid.
Vi anbefaler kommunen hvad vi mener der skal ske med den unge når denne er fyldt 18 år og evt. skal tilbydes efterværnsordning.
Denne anbefaling er lavet ud fra en fælles faglig vurdering i personalegruppen, samt gennem kontaktpersonens samarbejde med den unge om udviklingsplanen.

Udslusningsforløbet tilrettelægges individuelt efter den unges behov, med udgangspunkt i de aftaler der er indgået med handlekommunen.
Vi lægger vægt på at en evt. flytning af den unge til vores udslusningsenhed, til en lejlighed eller til et andet tilbud, er organiseret
og gennemtænkt på en sådan måde at den unge oplever en høj grad af forudsigelighed i forløbet.

Det er kontaktpersonen der har det koordinerende ansvar ift. at få en evt. udslusning, til at forløbe så trygt og forudsigeligt som muligt for den unge.
Vi forbereder den unge så godt som muligt på hvad der skal ske efter den unge er blevet overdraget til anbringende kommune.
Vi sørger for at alle relevante oplysninger om den unge bliver videregivet til kommunen.

Politikken for udslusning er senest revideret 04.04.2011.
Botræning og kontaktpersonsordning
Der er mulighed for at Atriumhus tilbyder botræning/kontaktpersonsordning som er godkendt af enten anbringende kommune eller af bopælskommunen.
Der vil foreligge særskilt projektbeskrivelse på den enkelte ordning.
Botræningen kan foregå ved at den unge installeres i sin egen lejelejlighed.

Den unge hjælpes og trænes i denne forbindelse, i at forstå vilkårene for lejemålet iht. lejekontrakten.
Den unge hjælpes til at få et husholdningsbudget til at hænge sammen ift. varmeregning, elregning, madbudget, transportudgifter m.m.
Den unge hjælpes til at få etableret en hverdag i lejemålet med de huslige pligter der følger med, som oprydning, indkøb, rengøring mv..
Den unge hjælpes i gang med sit evt. arbejde, uddannelse, praktik eller andet evt. i samarbejde med Jobcenteret.

Målet er at den unge lærer at administrere sin egen bolig, budget, og hverdag.
Der vil i starten være tæt opfølgning og hjælp for at den unge bliver etableret i lejligheden.
Derefter vil den unge modtage besøg nogle gange ugentlig af en kontaktperson fra Atriumhus.

Efterværnsordningen på Atriumhus
På Atriumhus tilbyder vi efterværnsordning i vores separate udslusningsenhed ”AH-Slusen”. Slusen er et lille hus der ligger 1 kilometer fra Atriumhus med plads til 3 beboere.
Der er også mulighed for at tilbyde udslusning i ”Annekset” som – som navnet fortæller – er et anneks som ligger separat på Opholdsstedet Atriumhus matrikel.

Missionen for Slusen er jf. Servicelovens § 107 stk. 2: ”at tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte”.

Støttemålsætningen i Servicelovens § 107 stk. 2 udmønter sig på Slusen i en række missionsmålsætninger:

  • At beboerne skal hjælpes til at klare deres egen tilværelse (hjælpemålsætning) Det vil bl.a. sige at de unge konkret skal trænes i et dagligliv hvor de selv skal stå for indkøb, rengøring, madlavning, m.m..
  • At afklare og vurdere beboernes boforms behov samt at støtte og motivere beboernes valg af en egnet fremtidig boform (afklaringsmålsætning).
  • At beboerne deltager i botilbuddets udvikling og fællesskab (deltagelsesmålsætning)
  • At beboerne har en reel oplevelse af at ”være herre i eget hjem” (autonomi- og ansvarlighedsmålsætning).

Find os her

Nykøbingvej 13
4440 Mørkøv
Danmark

Tilmeld dig vores nyhedsbrev