Brugeroplevet kvalitet

KRITERIE 6
Forebyggelse og Sundhed

På Atriumhus anser vi mennesket som værende ”helt”, dvs. at både den sociale, fysiske og psykiske trivsel er i fokus.
Vi vil og kan ikke tvinge vores unge til at have en sund livsstil. Men vi ønsker at præge de unge værdimæssigt til at føre en sund livsstil.
Vi arbejder med at give den enkelte unge redskaber til at træffe det rigtige valg, både under opholdet på Atriumhus og i særdeleshed i deres voksenliv.
Vi arbejder sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende både ved at have overordnede sundhedspolitikker
og ved at udforme individuelle planer f.eks. i forbindelse med spiseforstyrrelse, overvægt, diabetes, OCD, allergier, m.m.

Den individuelle forebyggelse og sundhed
Atriumhus individuelle sundhedspolitik kommer i fokus i kontaktpersonen og den unges udarbejdelse af udviklingsplanen.
Den individuelle sundhedsfremmende indsats tager udgangspunkt i Atriumhus generelle sundhedspolitik.
I udviklingsplanen opstilles om nødvendigt særlige fokuspunkter ift. den unges forebyggelse og sundhed.
F.eks. kan et individuelt mål for den unge være at han/hun bliver bedre til at komme regelmæssigt i bad eller børste tænder dagligt.
Et andet mål kunne være at den unge begynder at dyrke motion. Disse mål fremlægges af kontaktpersonen for personalegruppen på et personalemøde,
så vi arbejder sammen om at opfylde målsætningerne.

Den generelle forebyggelse og sundhed

Kostpolitik

Ny forskning fra bl.a. England og Norge har vist at kost har en betydelig indflydelse på stabilisering og medicinforbrug.
Derfor inddrager vi på Atriumhus en ekstern kostvejleder der har erfaring i dette. Der tilstræbes anvendelse af økologiske produkter og årstidens frugt og grønt.
Fiskene køber vi helst direkte hos fiskeren og kød køber vi direkte fra landmanden, hvor har vi indsigt i dyrenes trivsel.

Vi har ansat en husfaglig ansvarlig, som har det overordnede ansvar for den daglige drift af køkkenet, herunder bl.a. madlavning, rengøring, planlægning og indkøb.
Vi har en forventning om at de unge deltager i ovennævnte aktiviteter. Den husfaglige ansvarlige er ansvarlig for at udarbejde en kostplan der følger de til en hver tid gældende officielle kostråd. De unge har mulighed for at have indflydelse på hvilke retter der af husfaglig ansvarlig indarbejdes i madplanen.
Det er husfaglig ansvarliges ansvar at den endelige madplan lever op til sundhedsstyrelsens krav om sund og varieret kost.
Som udgangspunkt har hver ung en fast maddag og denne fastsættes under ungemødet, hvor den unge også kan tilkendegive sine madønsker.

Fokusområder inden for kost:
Spis frugt og grønt hver dag
Vi tilstræber anvendelse af økologisk frugt og grønt, som indgår i dagens 6 måltider. Der er derudover altid adgang til frugt og grønt.

Spis fisk og fiskepålæg
Som minimum er der en fast ugentlig fiskedag og derudover serveres fiskepålæg i form af tun, sild, røget fisk, makrel, laksepate og lign. hver dag.

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød – hver dag
Vi tilstræber at bage alt vores brød selv og anvender grove fiberrige økologiske melsorter og kerner.
Vi anvender fortrinsvis fuldkornsris og glutenfri pasta eller fuldkornspasta.

Sukkerfrit miljø
Vi tilstræber et sukkerfrit miljø i fællesområderne, dvs. at vi ikke serverer mad og drikkevarer der er tilsat sukker. I stedet for sukker anvender vi Birkesød eller andre sødemidler der ikke påvirker blodsukkeret.
Vi forsøger at finde sunde alternativer til sukkerholdige produkter, f.eks. kager bagt med frugt, nødder og sødemidler, frugtbowler og smoothies, frosne bananer med overtræk af mørk, sukkerfri chokolade, abemad etc.
Tørsten slukkes i vand og der serveres vand til alle måltider. Der kan tilsættes frisk frugt til vandet. I weekender kan der serveres sukkerfri frugtsaft til hovedmåltidet.

De gode fedtstoffer
Vi sparer på fedtet fra mejeriprodukter og kød. Dvs. der vælges altid produkter med et minimum af fedtindhold og mængden af mejeriprodukter følger de gældende kostråd.
Alle unge på AH får kosttilskud i form af Eye Q fiskeolie, da det er dokumenteret at det har en gavnlig effekt på unge med ADHD, da det har en særlig høj indhold af omega 3 og 6 og EPA. Derudover styrker det indlærings- og koncentrationsevne.
Vi anvender sunde olier i form af koldpresset olivenolie og rapsolie til madlavning og bagning.

Motionspolitik
Vi tilstræber at der dagligt er minimum 30 minutters fysisk aktivitet. Det være i form af gåture, løbeture, ridning, cykelture, svømning,
badminton, trampolin, besøg i motionscenter og lign.
Den daglige motion prioriteres højt, da Atriumhus har den holdning at det giver god trivsel, idet det frigiver en masse endorfiner, som påvirker livskvaliteten.
Motion er sundhedsfremmende og medhjælper til at de unge opnår en naturlig træthed og dermed en bedre søvnrytme.

Motion vedligeholder desuden de unges kroppe, hvilket resulterer i færre klager over fysisk ubehag, som betyder at de unge forbruger mindre
smertestillende håndkøbsmedicin og medicin med sederende effekt blandt de unge.
Vi har valgt ikke at have motionsrum på Atriumhus for at motivere de unge til at opsøge nærmiljøet for at styrke deres sociale kompetencer og skabe nye relationer.
Som udgangspunkt deltager den voksne aktivt i motionen.

Mobbepolitik
På AH accepterer vi ikke mobning. De unge opfordres til at acceptere hinanden med de svagheder og problematikker de hver især har med sig. Vi accepterer ikke negativ og nedsættende omgangstone. Hvis der forekommer mobning eller ondsindede drillerier tager vagthavende personale omgående fat om problematikken og efterfølgende inddrages kontaktpersonen, og i meget grove tilfælde, ledelsen.
Emnet er et fast punkt på ungemødet. Konflikter og uoverensstemmelser som vedrører størstedelen af de unge, snakkes igennem på ungemødet.

Er en mindre del af ungegruppen raget uklar med hinanden, hjælper vi dem med konfliktløsning gennem samtale. Vi indkalder de involverede parter til et møde hvor en eller flere fra personalet deltager. Her hjælper vi de unge til at få snakket problemerne igennem på en respektfuld og ikke angribende måde.

Hygiejnepolitik

Som et led i selvstændiggørelsen af de unge, arbejder vi med at give dem en forståelse af hvad hygiejne betyder for den unges trivsel og miljøet og hvad hygiejnebegrebet indebærer, dvs. at det både omfatter én selv og éns omgivelser.
Da beboerne på AH delvis er meget dårligt fungerende og psykisk skrøbelige ligger hovedansvaret for al rengøring hos personalet.

Det er personalets opgave at motivere de unge til at deltage i rengøringen og at lære de unge hvordan man gør rent.
Hver ung har en fast rengøringsdag af eget værelse, hvor den unge som udgangspunkt selvstændigt skal gøre rent.
Hver ung har en fast vaskedag på hverdage og fri vaskedag i weekenden.
Den unge skal motiveres til at deltage i rengøring af fællesareal og af eget badeværelse.
Vi opfordrer de unge til at have en god personlig hygiejne ved at gå i bad regelmæssigt, børste tænder dagligt, og gå i rent tøj og i det hele taget være velsoigneret for at forebygge social isolation.
Vi opfordrer generelt de unge til at have en god håndhygiejne for at bryde smittekæden.

Rygepolitik
AH tilstræber et røgfrit miljø og de ansatte fungerer som rollemodeller på dette område. Dvs. at personalet ikke må ryge i arbejdstiden. Som udgangspunkt overholder vi gældende lovgivning, dvs. at unge under 18 ikke må ryge på Atriumhus, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra forældremyndighedsindehaveren.
Der er totalt rygeforbud inden for.
De unge støttes i rygestop hvis de ønsker det.

Alkohol politik
Der må ikke indtages alkohol på Atriumhus og i lokalområdet (Mørkøv og omegn). Dette gælder også ved festlige lejligheder og højtider.
Vi følger den til en hver tid gældende lovgivning og når den unge er gammel nok,
har den unge mulighed for at få opbevaret alkohol i aflåst skab hos personalet til udlevering til brug i andet forum.
Hvis den unge indfinder sig på Atriumhus i beruset tilstand vil den unge blive henvist til eget værelse.
Personalet skal have en løbende dialog med de unge omkring deres alkoholvaner.

Rusmiddel politik
Som udgangspunkt accepteres ingen former for rusmidler. Der må ikke indtages rusmidler på Atriumhus og i nærområdet (Mørkøv og omegn).
Finder personalet rusmidler eller redskaber på Atriumhus, konfiskeres dette og afleveres til apoteket for destruktion.
Misbrug på Atriumhus kan føre til øjeblikkelig udskrivning.
Personalet skal have en løbende dialog med de unge omkring indtagelse af rusmidler. Både individuelt men også på ungemøder.

Procedure for medicinhåndtering
I bilag 2 forefindes en procedure for medicinhåndtering der anviser ansvar for håndtering og udlevering af medicin på Atriumhus.

Revision og egenkontrol
Sundhedspolitikken er senest revideret 04.04.2011. Medicinhåndteringen er senest revideret
30.08.2011. Der er gennemført egenkontrol af medicinhåndteringen d. 04.04.2011.

KRITERIE 7
Inddragelse af børn og unge

Atriumhus overordnede politik i forhold til inddragelse af børn og unge (herefter den unge), går ud på at sikre at den unge får størst mulig indflydelse
i forhold til egne ressourcer og kompetencer. Det er vigtigt at de unge føler sig set
og hørt og forstået, og at vi i dialogen med de unge anerkender deres egen ekspertviden i forhold til sig selv.
Vi ønsker i hverdagen at møde de unge på Atriumhus med denne anerkendelse og respekt.
Det er vigtigt at indflydelse og ansvar gives i forhold til den enkeltes modenhed og udviklingstrin og kognitive ressourcer.

Herudover er der nedenstående helt konkret nogle steder hvor de unge har mulighed for at øve indflydelse på Atriumhus:

Ungemødet
Der afholdes ugentligt ungemøder hvor de unge kan debattere og få indflydelse på hverdagen på Atriumhus. De unge har mulighed for at påvirke de forskellige rammer og regler på Atriumhus. Det er ledelsen/personalet der har det endelige ansvar for hvilke beslutninger de unge kan være med til at træffe og hvilke regler eller rammer der kan ændres på. På ungemøderne kan de unge komme med forslag til forbedringer eller ændringer af eksisterende regler. F.eks. kan de unge komme med forslag til retningslinjer ift. brug af TV og Computer. Der kan også komme forslag til fritidsaktiviteter på og uden for Atriumhus.
Beslutninger der ikke kan træffes direkte på ungemødet, tages op på først kommende personalemøde før det kan endeligt vedtages/afvises.

De daglige gøremål
Vi forsøger at inddrage de unge i de daglige gøremål på Atriumhus. Dette sker helt konkret ved:

at de unge har en fast ugentlig maddag. De unge bestemmer selv hvad der skal laves til aftensmad denne dag.
at de unge hver dag skal hjælpe med at dække bord og rydde af bordet.
at de unge inddrages i ønsker om fritidsaktiviteter på og uden for Atriumhus.

Udviklingsplanen
Det dokumenteres i udviklingsplanen hvordan den enkelte unge bliver inddraget på Atriumhus og kan øve indflydelse på sit eget ophold på Atriumhus.
De unge på Atriumhus har desuden indflydelse på deres personlige mål for deres ophold på Atriumhus gennem deres udviklingsplaner. Disse bliver til i samarbejdet mellem den unge og kontaktpersonen. Her har den unge mulighed for at fortælle hvad denne synes er vigtige fokusområder i hans/hendes liv. Den unge kan f.eks. komme med forslag til hvad denne ønsker ift. skole/uddannelse/arbejde eller om der er nogle områder den unge ønsker at forbedre sig i forhold til. Det kan f.eks. være at den unge vil være bedre til at skabe kontakt til andre unge. Den unge og kontaktpersonen bliver i fællesskab enige om hvilke mål der skal have højeste prioritet.
Målene i udviklingsplanen skal være i overensstemmelse med kommunens mål i handleplanen.

Delvis udeladelse af inddragelse
Inddragelsen af den unge kan delvist undlades hvis den unges modenhed eller sagens karakter umuliggør dennes inddragelse. Sker dette er Atriumhus forpligtet til at orientere den unge mest muligt om den udarbejdede sags/udviklingsplan indhold og formål.

Tilgængelighed, revision og evaluering.
Politikken er tilgængelig på Atriumhus’ hjemmeside under menupunktet ”Akkreditering” samt i folderen ”Velkommen til Atriumhus” (se bilag 5),
der udleveres til den unge samt dennes forældre ved indskrivning.
Atriumhus evaluerer de unges oplevelse af inddragelse på Atriumhus årligt, se bilag 1.
Denne evaluering er med til at danne grundlag for revidering af politikken for inddragelse. Politikken er senest revideret 04.04.2011.

KRITERIE 8
Forældre og Netværk
Overordnet anser vi familie og netværk i den unges liv, som en vigtig ressource for den unge og vi prioriterer den respektfulde dialog med disse.
Vi anser det generelt for vigtigt at bevare og udvikle de unges sociale relationer. Det er vigtigt at de unge ikke marginaliseres og at de støttes i kontakten til nye og gamle netværk.

Det individuelle samarbejde mellem forældre og opholdsstedet.

I forbindelse med indflytning på AH laver vi i samarbejde med forældrene diverse individuelle aftaler, som tilpasses både den unges og forældrenes ønsker,
behov og ressourcer. Ved indskrivningsmødet udarbejdes grundlæggende aftaler om samarbejdet som efterfølgende løbende udvikles efter behov.
Såfremt det er nødvendigt afstemmes ønsker og behov med sagsbehandler.

Der laves aftaler om:

Individuelle behov/ønsker fra den unge og familien.
Hjemrejse, hvor ofte den unge skal hjem og varighed af hjemmebesøg. Ferier, fridage, fødselsdage eller lignende.
Hvor tit forældrene vil kontaktes af Atriumhus.
Andre specielle hensyn. Som f.eks. om den unge må tage i byen uden personale.
Dokumentation af individuelt tilpassede aftaler med forældrene?
Særlige aftaler indgået mellem forældre, den unge og Atriumhus, skrives i Planner4You under punktet ”Særlige aftaler” under ”Kartotek”.
Her kan personalet nemt og hurtigt få adgang til oplysningerne.

Formelt
Vi bestræber os på at der afholdes mindst 2 statusmøder om året hvor den unge, sagsbehandler, myndighedsindehaver og andre personer kan deltage.
Er den unge over 18 år, bestemmer den unge hvem der skal deltage i mødet udover sagsbehandler.
Senest 1 uge inden statusmødet sendes statusrapport til sagsbehandler og denne anmodes om at videresende til relevante personer.

Uformelt
Vi giver mulighed for at myndighedsindehaver kontakter Atriumhus vedrørende den unges trivsel eller hvis myndighedsindehaver er i tvivl om regler og rammer på Atriumhus.

Besøg på Atriumhus
Den unges netværk er velkommen til at komme på besøg på Atriumhus i hverdage og weekender. Der er mulighed for overnatning på Atriumhus i weekender og ferie.

Sociale arrangementer
Hvis der er behov for det har den unge mulighed for at afholde f.eks. fødselsdag på Atriumhus for den nærmeste familie.
Personalet støtter op omkring denne aktivitet.
Hvis den unge har behov for det kan en støtteperson fra AH deltage ved større arrangementer som f.eks. barnedåb.
Der afholdes hvert år ”sommerhygge” hvor den unges nærmeste familie inviteres med.

Tilgængelighed og revision
Atriumhus politik omkring samarbejde med forældre og netværk, står på Atriumhus hjemmeside www. Atriumhus.dk under fanebladet ”Akkreditering”.
Politiken er senest revideret 04.04.2011, og revideres fremover årligt. Kriteriet evalueres ift. forældrenes oplevelse af samarbejdet årligt, se bilag 1 og 6.

Find os her

Nykøbingvej 13
4440 Mørkøv
Danmark

Tilmeld dig vores nyhedsbrev