Akkreditering

Atriumhus er medlem af LOS – Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud.

I marts startede vi op på akkrediteringsprocessen, som er et kvalitetssikringsprojekt igennem Akkreditering Danmark.
Vi blev akkrediteret i februar 2012.

Kort om kvalitetssikringsprojektet:

Hvad får man som kommune, når man benytter et akkrediteret socialt tilbud i Akkreditering Danmark-regi?

Akkreditering Danmark har i de seneste år udviklet og implementeret en akkrediteringsmodel rettet mod specialskoletilbud,
opholdssteder og botilbud, der med tre hovedområder fokuserer på den ’Faglige kvalitet’, den ’Brugeroplevede kvalitet’ og den ’Organisatoriske kvalitet’.

Kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og dokumentation af praksis er nøgleord når det handler om den velfungerende og respekterede
Akkrediteringsordning under Akkreditering Danmark.

Følgende punkter beskriver hvad kommuner får, når de visiterer til et akkrediteret socialt tilbud i Akkreditering Danmark-regi;

Brugere af en ordning, der er realistisk og som stiller krav, men samtidigt er forankret i praksis

Større gennemskuelighed i sammenhængen mellem pris og kvalitet
Et bedre grundlag for matchning mellem bruger og sted
Sikkerhed for, at der er stærk sammenhæng mellem hvad det enkelte sociale tilbud nedfælder i ydelsesbeskrivelser mv.
og hvad det rent faktisk tilbyder i praksis
Sikkerhed for at det akkrediterede sociale tilbud arbejder systematisk med kvalitetsudvikling af tilbuddet
I forbindelse med krav til evaluering, intern audit og ansøgning om ny akkreditering hvert 3 år, sikres det, at de akkrediterede sociale tilbud
kontinuerligt lever op til Akkrediteringsordningens kvalitetskrav.

Én af styrkerne ved Akkrediteringsmodellen er den løbende revision og udvikling af Akkrediteringsmodellen,
hvilket blandt andet sker i Kvalitetsnetværket, hvor praksiserfaringer bliver mødt med viden om den nyeste forskning på området – og omvendt.
Hensigten er at sikre udvikling og optimering af modellen så den passer til de krav det omgivende samfund stiller til kvalitet,
men også at akkrediterings-modellen bedst muligt indfanger den virkelighed som de enkelte tilbud udfordres af i mødet med brugerne af de forskellige tilbud.

Med et akkrediteringscertifikat følger en sikkerhed for, at det enkelte steds praksis, den pædagogiske tilgang samt organisationens opbygning
er veldokumenteret og lever op til den kvalitetsstandard Akkreditering Danmark i samarbejde med mange forskellige aktører har opstillet.

Herigennem løftes kvaliteten af den samlede ydelse blandt andet ved, at den enkelte medarbejders faglighed øges i takt med at arbejdet mod akkreditering forløber og i forbindelse med at den enkelte medarbejder lever op til de procedurer og pædagogiske tilgange det enkelte sociale tilbud har beskrevet.
Derudover har akkrediteringsprocessen for nogle sociale tilbud også betydet en bedre og mere systematisk kommunikation udad til,
dels til forældre og andre pårørende samt til kommunale instanser såsom PRR og tilsynsvirksomhed.

Derfor skal akkreditering i Akkreditering Danmark-regi anskues som:

En ekstern kvalificering af det specifikke sociale tilbud
Som en intern kvalitetssikring og kvalitetsudvikling for personalegruppen og organisationen gennem arbejdet med akkrediteringsmodellen
Som et middel til større gennemsigtighed i en kompleks social praksis.

Kilde: Akkreditering Danmark

Find os her

Nykøbingvej 13
4440 Mørkøv
Danmark

Tilmeld dig vores nyhedsbrev